S/LAB WHITE COAT SHAMPOO

CODE: 736990040015

KSH. 2,150.00

S/LAB OATMEAL ITCH RELIEF

CODE: 736990040312

KSH. 2,150.00

S/LAB OATMEAL CONDITIONER

CODE: 736990040411

KSH. 2,150.00

S/LAB DEODORIZING SHAMPOO

CODE: 736990040701

KSH. 2,150.00